Nguyen Cuong

ĐẶC SẢN BA MIỀN

Khuyến mãi
140.000₫ - 120.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫
149.000₫

ĐANG KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi
140.000₫ - 120.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 70.000₫

MEAT - THỊT HEO VIETGAP

90.000₫
90.000₫
140.000₫
85.000₫
100.000₫
110.000₫
15.000₫
35.000₫

MEAT - THỊT GÀ

50.000₫
78.000₫
68.000₫
45.000₫
175.000₫
150.000₫
40.000₫
42.000₫

EGG - TRỨNG GIA CẦM

20.000₫
25.000₫
27.000₫

SEAFOOD - THUỶ HẢI SẢN

149.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 70.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫
90.000₫
36.000₫
65.000₫
70.000₫

VEGETABLES - RAU QUẢ

25.000₫
25.000₫
7.000₫
22.000₫
26.000₫

DRIED FOODS - GẠO, ĐỒ KHÔ

COLD & FROZEN - HÀNG CHẾ BIẾN

48.000₫
42.000₫
40.000₫
Khuyến mãi
140.000₫ - 120.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫

PAKAGED FOODS - GIA VỊ

5.000₫
29.000₫
30.000₫
32.000₫
16.000₫